Culture

Cultuur - ‘zo doen wij het hier’ – zijn de ingebakken waarden, normen en overtuigingen binnen de organisatie. Vaak niet voor niets functioneel ontstaan, maar vaak ook achterhaald en eerder belemmerend dan stimulerend werkend. Zeker in huidige tijden van snelle organisatie-verandering en toegenomen flexibiliteit.

De strategie om tot een cultuurverandering te komen verschilt per organisatie. One way tickets bestaan niet, elke organisatie kent haar eigen spelregels, historie en context. Bij de ene organisatie vormen werkprocessen een effectief aangrijpingspunt, terwijl de andere organisatie een 'culture shock' nodig heeft. Weer andere organisaties sturen aan op indringend inzicht en reflectie. De effectiviteit van het cultuurtraject is sterk afhankelijk van de passendheid van de methodiek , van de inzet van het management en van de koersvastheid van de top van de organisatie.

Cultuur is lastig grijpbaar, cultuur bestaat immers uit een wisselende combinatie van individuele waarden, organisatiewaarden en nationale waarden. Diepgaand en breed zicht op deze combinatie is belangrijk. Concretisering en vertaling naar de gewenste alledaagse praktijk en effectieve change nog belangrijker.

 

Fazili Consulting, specialist in culture & change, biedt u beiden en helpt u gaarne bij het realiseren van uw cultuurdoelen

Cultuuranalyse en –verandering

Een vaak effectieve methodiek voor cultuurverandering  is het uitvoeren van een cultuuranalyse.Hiermee wordt inzichtelijk gemaakt waar de organisatie nu staat en waar zij naar toe wil. Daarnaast is het van cruciaal belang, bij aanvang draagvlak te krijgen bij de managers en medewerkers. Op basis van deze uitgangspunten heeft Fazili Consulting de methodiek van Cultuuranalyse en –verandering ontwikkeld en succesvol in de praktijk toegepast.

 

De methodiek bestaat inhoudelijk uit een gecombineerde en wetenschappelijk gevalideerde vragenlijst, die zowel de organisatiecultuur, de leiderschapstijl, het leervermogen en belangrijke gebeurtenissen als de organisatieontwikkelingsfase objectief in beeld brengt. Tevens wordt de relatie met de inhoud van het werk en de werkprocessen geconcretiseerd.

 

Procesmatig wordt deze cultuuranalyse door uw eigen organisatie uitgevoerd, hierbij ondersteund door Fazili Consulting. Hiermee worden uw managers en medewerkers niet alleen actief betrokken, maar vormen zij tevens de gewenste change agents binnen uw organisatie. Wij begeleiden u bij dit proces, waarbij uw eigen organisatie zich herdefinieert.

Cultural due-diligence

Bij fusies, overnames en samenwerkingen is vaak sprake van een culture clash, die in alle gevallen leidt tot wederzijds onbegrip, miscommunicatie en conflict. Hierdoor leveren veel fusies, overnames en samenwerking onvoldoende resultaat op. Een regulier due diligence onderzoek is gericht op het nader juridisch en financieel onderzoeken van beide organisaties. Maar juist ook de kwaliteit van het management, cultuur van de organisatie, integratiemogelijkheden en -risico’s zijn allemaal factoren die bepalend zijn voor de (meer)waarde van de fusie of overname. Veel bedrijven verwaarlozen dit onderzoek en komen in de uitvoeringsfase voor grote integratieproblemen te staan.

 

Een Cultural Due Diligence geeft helder beeld op welke elementen de culturen van de organisatie op elkaar aansluiten, op welke elementen afstand bestaat, wat afbreukrisico’s zijn en welke oplossingsrichtingen bestaan. Een Cultural Due Diligence biedt objectief beeld omtrent de strategische en bedrijfsvoering technische meerwaarde en knelpunten bij fusies, overnames en samenwerkingen.

Post-fusie integratie

Gefuseerde organisaties merken vaak, dat de meerwaarde van de fusie uitblijft en dat oude cultuurverschillen nog hinderlijk aanwezig zijn. Daadwerkelijke fusie ontstaat pas als alle medewerkers vanuit dezelfde waarden denken en handelen. Fazili Consulting ondersteunt uw organisatie in het overbruggen van cultuurverschillen en bij het daadwerkelijk integreren van mensen, culturen en processen. 

 

Geen enkele fusie is gelijk; elk begeleidingstraject is volledig maatwerk. Belangrijk is, dat alle leidinggevenden ondersteund worden in hun rol als change agents van het cultuurtraject. Zij zijn immers de belangrijkste schakel naar de medewerkers. Fazili Consulting integreert de cultuurverandering in bestaande werkwijzen en activiteiten. Het concreet maken van cultuur en vertalen naar het dagelijkse werk is immers de belangrijkste factor van een succesvolle cultuurintegratie.

 

Wij zijn specialist in cultuur en weten deze voor elke organisatie tastbaar en concreet te maken. De vertaling van zachte cultuurwaarden in harde werkprocessen en bijhorende mindset vormt onze specialiteit. Wij kunnen de cultuur ombuigen van remmende factor in concurrentievoordeel.

Interculturele samenwerking en teamontwikkeling

Bedrijven die in een internationale setting zaken gaan doen, organisaties die in een multiculturele omgeving werken of Nederlandse vestigingen en werkmaatschappijen van buitenlandse moederorganisaties: allemaal hebben zij te maken met het werken met andere culturen. Managers en medewerkers uit verschillende nationale achtergronden hanteren nu eenmaal verschillende stijlen, waarden en normen. Fazili Consulting biedt programma’s aan op maat voor uw organisatie die de interculturele effectiviteit van uw managers en medewerkers vergroten.

 

Met het in eigen huis ontwikkelde Intercultural Balance Model van Fazili Consulting kunnen medewerkers zien, in welke mate zij zich effectief naar andere culturen opstellen. Dit biedt concrete handvatten voor verdere individuele ontwikkeling. Daarnaast wordt het programma op maat gemaakt voor de specifieke culturen waar u mee te maken heeft. Dit gebeurt aan de hand van de vragenlijsten en uitgangspunten van European Values Study en World Values Survey. Zo ontwikkelen uw medewerkers praktische handvatten voor alle culturen waar zij mee te maken hebben. 

Interculturele conflictoplossing

Conflicten kosten energie en zetten bestaande verhoudingen onder druk, met alle risico’s van dien.  Dat geldt zeker als conflicten escaleren en harde stellingen betrokken worden door partijen. Conflicten zijn altijd schadelijk voor het imago van uw organisatie. Reden temeer om conflicten snel en rustig uit de wereld te helpen.

 

Conflictoplossing gebeurt in de meeste gevallen via gezamenlijke gesprekken met de bemiddelaar. Omdat elk conflict anders is bestaan er geen standaardoplossingen en dus ook geen standaardprogramma. Alhoewel conflicten vaak inhoudelijk van aard lijken te zijn, is in bijna alle gevallen sprake van persoonlijke tegenstellingen en botsende grondwaarden. Respectvol zaken verduidelijken en bespreekbaar maken door de bemiddelaar is in veel gevallen aanzet tot daadwerkelijke conflictoplossing.

 

Onze senior adviseurs hebben ruime ervaring in complexe en bestuurlijke situaties en stralen vertrouwen en gezag uit. Wij zijn zowel gericht op conflictoplossing als op het beheersen van imagoschades en belangen van personen en organisatie. Wij lossen conflicten snel en structureel op.