top of page

Culture

Cultuur - ‘zo doen wij het hier’ – zijn de ingebakken waarden, normen en overtuigingen binnen de organisatie. Vaak niet voor niets functioneel ontstaan, maar vaak ook eerder belemmerend dan stimulerend werkend. De strategie om tot een cultuurverandering te komen verschilt per organisatie. One way tickets bestaan niet, elke organisatie kent haar eigen spelregels, historie en context. De effectiviteit van het cultuurtraject is sterk afhankelijk van de passendheid van de methodiek , van de inzet van het management en van de koersvastheid van de top van de organisatie.

Cultuur is lastig grijpbaar, diepgaand inzicht is belangrijk. Concretisering en vertaling naar de gewenste alledaagse praktijk en effectieve change zijn nog belangrijker. Fazili Consulting, specialist in culture & change, biedt u beiden en helpt u gaarne bij het realiseren van uw cultuurdoelen.

Cultuuranalyse en –verandering

Een noodzakelijke methodiek voor cultuurverandering is het uitvoeren van een cultuuranalyse. Hiermee wordt inzichtelijk waar de organisatie nu staat en waar zij naar toe wil. Daarnaast is het van cruciaal belang draagvlak te krijgen bij managers en medewerkers. Op basis van deze uitgangspunten heeft Fazili Consulting de methodiek van Cultuuranalyse en –verandering ontwikkeld en succesvol in de praktijk toegepast.

 

De methodiek bestaat inhoudelijk uit een gecombineerde en wetenschappelijk gevalideerde vragenlijst, die zowel de organisatiecultuur, de leiderschapsstijl, het leervermogen en belangrijke gebeurtenissen als de organisatieontwikkelingsfase objectief in beeld brengt. Tevens wordt de relatie met de inhoud van het werk en de werkprocessen geconcretiseerd.

 

Procesmatig wordt deze cultuuranalyse door uw eigen organisatie uitgevoerd, hierbij ondersteund door Fazili Consulting. Hiermee worden uw managers en medewerkers niet alleen actief betrokken, maar vormen zij tevens de gewenste change agents. Wij begeleiden u bij dit proces, waarbij uw eigen organisatie zich herdefinieert.

Cultural due-diligence

Bij fusies, overnames en samenwerkingen is vaak sprake van een culture clash, die in alle gevallen leidt tot wederzijds onbegrip, miscommunicatie en conflict. Hierdoor leveren veel fusies, overnames en samenwerking onvoldoende resultaat op. Een regulier due diligence onderzoek is gericht op het nader juridisch en financieel onderzoeken van beide organisaties. Maar juist ook de kwaliteit van het management, cultuur van de organisatie, integratiemogelijkheden en -risico’s zijn allemaal factoren die bepalend zijn voor de (meer)waarde van de fusie of overname. Veel bedrijven verwaarlozen dit onderzoek en komen in de uitvoeringsfase voor grote integratieproblemen te staan.

 

Een Cultural Due Diligence geeft helder beeld op welke elementen de culturen van de organisatie op elkaar aansluiten, op welke elementen afstand bestaat, wat afbreukrisico’s zijn en welke oplossingsrichtingen bestaan. Een Cultural Due Diligence biedt objectief beeld omtrent de strategische en bedrijfsvoering technische meerwaarde en knelpunten bij fusies, overnames en samenwerkingen.

Post-fusie integratie

Gefuseerde organisaties merken vaak, dat oude cultuurverschillen nog hinderlijk aanwezig zijn. Daadwerkelijke fusie ontstaat pas als alle medewerkers vanuit dezelfde waarden denken en handelen. Geen enkele fusie is gelijk; elke fusie kent zijn eigen voorgeschiedenis.

 

Wij zijn specialist in cultuur en weten deze voor elke organisatie tastbaar en concreet te maken. De vertaling van zachte cultuurwaarden in harde werkprocessen en bijhorende mindset vormt onze specialiteit. Wij kunnen de cultuur ombuigen van remmende factor in concurrentievoordeel. Belangrijk is, dat alle leidinggevenden ondersteund worden in hun rol als change agents van het cultuurtraject. Zij zijn immers de belangrijkste schakel naar de medewerkers. Fazili Consulting integreert de cultuurverandering in bestaande werkwijzen en activiteiten. Het concreet maken van cultuur en vertalen naar het dagelijkse werk vormt de belangrijkste factor van een succesvolle cultuurintegratie.

Interculturele samenwerking en teamontwikkeling

Bedrijven die in een internationale setting zaken gaan doen, organisaties die in een multiculturele omgeving werken of Nederlandse vestigingen en werkmaatschappijen van buitenlandse moederorganisaties: allemaal hebben zij te maken met het werken met andere culturen. Managers en medewerkers uit verschillende nationale achtergronden hanteren nu eenmaal verschillende stijlen, waarden en normen. Fazili Consulting biedt programma’s aan op maat voor uw organisatie die de interculturele effectiviteit van uw managers en medewerkers vergroten.

 

Met het in eigen huis ontwikkelde Intercultural Balance Model van Fazili Consulting kunnen medewerkers zien, in welke mate zij zich effectief naar andere culturen opstellen. Ook bieden de vragenlijsten en uitgangspunten van European Values Study en World Values Survey praktische handvatten voor medewerkers van en met verschillende culturen. 

Interculturele conflictoplossing

Conflicten kosten energie en zetten bestaande verhoudingen onder druk. Conflicten zijn altijd schadelijk voor de continuïteit van de werkzaamheden en voor het imago van uw organisatie. Reden temeer om conflicten snel en rustig uit de wereld te helpen.

 

Conflictoplossing gebeurt in de meeste gevallen via gezamenlijke gesprekken met de bemiddelaar. Omdat elk conflict anders is bestaan er geen standaardoplossingen en dus ook geen standaardprogramma. Alhoewel conflicten vaak inhoudelijk van aard lijken te zijn, is in bijna alle gevallen sprake van persoonlijke tegenstellingen en botsende grondwaarden. Onze senior adviseurs hebben ruime ervaring in complexe en bestuurlijke situaties en stralen vertrouwen en gezag uit. Wij zijn zowel gericht op conflictoplossing als op het beheersen van imagoschades en belangen van personen en organisatie.

bottom of page