top of page

Change

De huidige tijden vereisen een grote mate van wendbaarheid en flexibiliteit van organisaties – zowel in structuur als ook in cultuur. Organisatieontwikkeling en -verandering is niet alleen maar een constante geworden, de snelheid waarmee deze veranderingen worden doorgevoerd vormt een belangrijk strategisch uitgangspunt. Traagheid betekent in veel gevallen een strategische achterstand die niet meer tijdig kan worden ingehaald.

Dat betekent dat de oude spelregels van organisatie-inrichting en -ontwikkeling vaak niet meer effectief zijn. Snel kunnen schakelen in praktijk en mindset en het vergroten van het interne ondernemerschap zijn hierbij uitgangspunten. Effectieve verandering vereist een combinatie van expertise en interventies: kennis van de inhoud, kennis van organisatiestructuren, kennis van organisatieculturen, kennis van change methodieken en borging in de dagelijkse praktijk. Dat vormt de meerwaarde van Fazili Consulting.

Strategie implementatie

Geen enkele strategie is effectief als deze niet door de organisatie heen levend en concreet is gemaakt. Om deze reden besteden wij aandacht aan de inrichting, interne werkprocessen en werkwijzen van de organisatie enerzijds, en de mindset van medewerkers anderzijds. Een onvolledige benadering hierbij zal averechts werken, vanwege de inconsistenties die iedereen zal ervaren.

 

Fazili Consulting heeft veel ervaring met het ‘alle signalen in de gewenste richting laten wijzen’. Dat geldt zowel met de harde kant als met de zachte kant. In gespecialiseerde sessies leren en ervaren medewerkers en managers wat de nieuwe strategie betekent voor hun taken, werkprocessen, houding en gedrag. Ook inefficiënties binnen de harde kant van de organisatie worden in aparte sessies gezamenlijk geanalyseerd en daar waar winst te boeken valt, aangepast. Op deze wijze gaat uw strategie daadwerkelijk vruchten afwerpen.  

Management & Leadership Development

Leiderschap is geen kwestie van het simpelweg stapsgewijs volgen van de handleiding. Veel inzichten vloeien voort uit de opgedane ervaring, uit persoonlijke gebeurtenissen en uit specifieke omstandigheden.  Persoonlijke ervaring is weliswaar niet te vervangen, het ontwikkelingsproces naar effectiever leiderschap kan wèl ondersteund en versneld worden.

 

Leiderschap heeft niet zozeer te maken met een unieke set van persoonlijke kenmerken, maar met het creëren van beweging en gevolg. De crux van leiderschap zit in de kwaliteit en de invulling van de aansluiting tussen persoon en omgeving. De omgeving vormt immers voedingsbodem voor leiderschap.

 

Onze Management & Leadership Development programma’s – uitsluitend op maat - combineren dan ook persoonlijke ontwikkeling enerzijds en actieve invloed op de omgeving anderzijds. Deelnemers aan onze leiderschapsprogramma’s maken een duidelijk merkbare stap in hun ontwikkeling naar meer persoonlijk leiderschap, gezag en autoriteit, en winnen daarmee aan effectiviteit.

Ontwikkeling bestuur en toezichthouders

Het belang van goed bestuur is de laatste jaren sterk toegenomen. Good Governance stimuleert de verdere ontwikkeling in transparantie en professionaliteit van besturen. Daarnaast krijgen besturen steeds meer te maken met complexe reorganisaties, nieuwe strategische allianties en maatschappelijke vraagstukken. Van besturen en bestuurders wordt een beduidend steviger en strategischer rol verwacht. Dat vereist een vorm van toezicht houden die zowel betrokken, koersvast als ook op strategische afstand is – zonder het contact met de werkelijkheid te verliezen.

 

Fazili Consulting heeft geruime bestuurservaring, ervaring met het ontwikkelen van een gezonde werkrelatie bij toezichthouders en biedt advies, klankbord en begeleiding.

Executive coaching

Eindverantwoordelijke posities zijn vaak eenzaam. Echte collega’s zijn er weinig; belangen en posities spelen een grote rol op dit niveau. Zeker bij complexe besluitvormingstrajecten of strategische afwegingen - persoonlijk,  zakelijk of vaak beiden – kan een klankbord van nut zijn. Iemand die de spelregels op uw niveau kent, die u volledig kunt vertrouwen en aanwezig is op de momenten wanneer u dat nodig heeft.

 

Onze executive coaches denken vanuit uw zakelijke en persoonlijke belang met u mee. Onze executive coaches zijn constructief, deskundig en werken niet verbloemend. Dat helpt immers niet en accepteert u ook niet. In alle discretie kunt u kennismaken met een van onze executive coaches, die zelf op eindverantwoordelijk niveau hebben geacteerd.

Personal coaching

Personal coaching is gericht op het versterken van de persoonlijke en functionele effectiviteit en stelt zowel de persoonlijke als de zakelijke doelen centraal. Wederzijds vertrouwen en de persoonlijke ‘klik’ vormen de basis voor een succesvol traject van personal coaching. Het gaat immers om niets minder dan uw eigen persoonlijke ontwikkeling. 

 

Onze coaches zijn ervaren psychologen, managers en (ex)directeuren, die de persoonlijke en organisatorische klappen van de zweep kennen. Onze cliënten ervaren een duidelijke groei naar persoonlijke en zakelijke effectiviteit. Personal coaching door Fazili Consulting vormt een integer en intensief ontwikkelingstraject met een snelle leercurve.

Talentontwikkeling

Jong talent is de organisatie van de toekomst. Vaak zit er meer talent in het vat dan er in eerste instantie uit lijkt te komen. Uw medewerkers en uzelf en daarmee de organisatie naar een hoger niveau brengen, dat vraagt om continue beweging en verbetering. Wij hebben ruime ervaring in het begeleiden van jonge professionals en managers in hun eigen ontwikkeling en besteden expliciet aandacht aan het borgen van de resultaten in de praktijk.

 

Met creatieve bijeenkomsten, projectsessies, trainingen en gerichte coaching die jonge professionals daadwerkelijk raken en enthousiast maken. Talent, innovatie en creatieve beweging vormen immers de toekomst.

Teambuilding en –ontwikkeling

Soms draait een team minder goed dan gewenst. Teambuilding of teamontwikkeling kunnen dan effectief helpen. Teambuilding en teamontwikkeling zijn tevens uiterst effectief als er in een korte tijd extra inspanning van een team wordt gevraagd, of als u meer resultaat uit een team wilt halen. Door het team zoveel mogelijk te betrekken bij het programma worden het draagvlak en het beoogde  resultaat vergroot. Voor het programma zelf wordt altijd uitgegaan van maatwerk. Wij hebben uitgebreide ervaring met diverse creatieve soorten teamprogramma’s, en experiences die ver weg blijven van de geijkte paden. 

 

Het belangrijkste vormt de periode ná het teambuildingsprogramma. Wij besteden expliciet  aandacht aan het borgen van de  resultaten in de dagelijkse praktijk. Fazili Consulting brengt in alle gevallen de meerwaarde van uw team naar boven.

Team assessment

Een goed functionerend team is goud waard. Vaak zijn individuele kwaliteiten wel aanwezig maar is er nog onvoldoende sprake van een samengesmeed team dat gebruik maakt van elkaars meerwaarde.

 

Fazili Consulting maakt gebruik van diverse beproefde assessment instrumenten. Daarnaast heeft Fazili Consulting diverse methodieken zelf ontwikkeld en publicaties geschreven die specifiek ingaan op thema’s als leiderschap, management development en team development. Met een team assessment krijgen de leden van uw team meer zicht op de eigen kwaliteiten, op de kwaliteiten van collega’s, op de eigen rolinvulling en op mogelijkheden tot gebruikmaking van elkaars specifieke talenten en kwaliteiten.

Online assessments

Fazili Consulting gelooft in de continue ontwikkeling van mensen en organisaties en heeft meerdere kwalitatieve online assessments ontwikkeld. Assessments die passen bij moderne organisaties en bij de huidige tijden. Uiteraard beperkter dan onze reguliere assessments door toespitsing op een specifiek thema en online vragenlijst, maar  

inclusief persoonlijke bespreking en met bovengemiddelde aandacht voor betrouwbaarheid en kwaliteit. Deze zijn:

 

1. Persoonsbeeld

Met name waardevol voor mensen en organisaties die meer geobjectiveerd zicht op de persoonlijkheid willen krijgen en geobjectiveerde basis wensen voor verdere persoonlijke ontwikkeling.

​2. Passendheid van de kandidaat

Met name waardevol voor organisaties die meer geobjectiveerd zicht willen krijgen op de passendheid van kandidaten bij de functie en bij de organisatie. Tevens vormt dit assessment basis voor verdere functionele en persoonlijke ontwikkeling.  

​3. Persoonlijke effectiviteit en regie

Met name waardevol voor mensen en organisaties die zich willen ontwikkelen naar meer zelforganisatie, zelfsturing, samenwerken, adviesvaardigheden, overtuigingskracht en persoonlijke effectiviteit. 

 

4. Loopbaan

Met name waardevol voor mensen en organisaties die ondersteuning zoeken bij loopbaanontwikkeling.

​​

5. Leidinggeven op afstand

Met name waardevol voor leidinggevenden  en organisaties die zich willen ontwikkelen naar meer managementeffectiviteit, zelforganisatie, zelfsturing, coachend leiderschap en teamontwikkeling. 

 

6. Mentale fitheid

Met name waardevol voor mensen en organisaties die zich preventief willen richten op de mentale gezondheid en weerbaarheid van medewerkers, op de collegiale samenwerking op afstand, op effectief thuiswerken en op voorkoming van uitval.  

 

Deze zes online assessments bestaan elk uit drie onderdelen:

  1. Online uitgebreide vragenlijst (invultijd afhankelijk van het assessment: 1 tot 3 uur)

  2. Telefonische bespreking en terugkoppeling met onze adviseur / psycholoog

  3. Schriftelijke persoonlijke rapportage inclusief op maat gesneden advies

De voordelen van onze online assessments:

  • Gemakkelijk vanuit huis of kantoor de vragenlijst invullen

  • Objectieve analyse door brede invalshoek en groot aantal vragen

  • Werkt zowel preventief als curatief

  • Persoonlijke telefonische bespreking en terugkoppeling met onze adviseur/psycholoog

  • Schriftelijke rapportage en individuele adviezen op persoonlijke maat  

  • Privacy en AVG gewaarborgd

  • Zeer kostenefficiënt   

bottom of page