Strategy

De toegenomen concurrentie, mondialisering van de business en markten en grilliger koopgedrag, maken een gerichte strategische koers noodzakelijk. Te laat reageren op marktontwikkelingen of achterblijven met innovatie gaat direct ten koste van de concurrentiepositie. Het ontwikkelen van een juiste en effectieve strategische koers is hierbij een must.

Een juiste en effectieve strategische koers is meer dan enkel een rationale analyse van het hier en nu. Een daadwerkelijke strategische koers is gebaseerd op een emotionele drive, op een gevoel van urgentie. Deze emotionele verbinding maakt strategische koersen authentiek en sturend. Ook vereist een juiste en effectieve strategische koers loskomen van het dagelijkse. Droomsituaties en creativiteit vormen de basis en bron voor innovatie en voor daadwerkelijke drang voorwaarts.

Deze gedifferentieerde aanpak maakt Fazili Consulting uniek, en uw strategische koers compleet met maximaal effect.    

Strategieontwikkeling

Het ontwikkelen van een  strategie kent een steeds kortere ontwikkeltijd en levenscyclus. Bedrijven kunnen zich niet meer permitteren om een koers voor langere tijd vast te leggen, maar zullen continue de markten, concurrenten en eigen positionering moeten overzien en aanpassen. Strategieontwikkeling transformeert daarmee van periodieke naar reguliere activiteit.

 

Strategieontwikkeling kent enerzijds  de kant van de nuchtere analyses, cijfers en postionering. Maar daarnaast weet Fazili Consulting als geen ander, dat strategie vaak gebaseerd is op de enorme drive en de betrokkenheid van directie, management en medewerkers die vaak de de zaak tot bloei hebben gebracht. Pas als deze twee kanten matchen heeft de strategie maximale kans van slagen.

 

Dit tweeledige uitgangspunt vindt u ook terug in onze aanpak. Enerzijds bieden wij u de nuchtere analyses en cijfers.  Anderzijds gaan wij indringend met de organisatie  in gesprek om te horen waar kansen en overtuigingen liggen. Met als uiteindelijke doelstelling tot een strategische koers te komen die resultaten en meerwaarde oplevert.

Positionering

Zorgen dat een bedrijf goed functioneert is één ding, de diensten en producten effectief op de markt zetten vergt een andere expertise. Een juiste positionering verschaft in ieder geval een betere concurrentiepositie of, nog beter, een concurrentieloze positie.

 

De unique selling points moeten hiervoor gedefinieerd en vervolgens gecommuniceerd worden. Klant- en marktgericht denken, creativiteit in het ontwikkelen van marketingideeën en een eenduidige en consistente uitstraling naar buiten zijn hierbij succesfactoren.

 

Daarnaast is het van belang dat de medewerkers in de organisatie actie betrokken worden en weten wat van hen wordt verwacht. Positionering en marketing is immers geen incidentele ‘’boost’ van activiteiten, maar structureel ingebed in de organisatie en daarmee basis voor structureel succes. Positionering en marketing is een kwestie van een duidelijke coproductie, waarbij Fazili Consulting effectieve sparringpartner vormt.

Begeleiding fusie, overnames en samenwerkingen

Bij fusie, overnames en samenwerking is de doelstelling om synergie-effecten te realiseren. In andere woorden: meer kwaliteit en resultaat tegen gelijke of liefst lagere kosten. Zowel bij het herontwerpen van de nieuwe samenwerking als de implementatie moet deze synergie bewaakt worden. Een duidelijke visie op de nieuwe organisatie en duidelijkheid over de nieuwe topstructuur zijn hierbij cruciale succesfactoren. Fazili Consulting ondersteunt u hierbij en brengt partijen zowel inhoudelijk als qua personen en cultuur op de gewenste gelijke lijn.  

 

Fusie,overnames en samenwerking kunnen gezien worden als een complexe veranderingsoperatie. Complex, omdat oude zekerheden worden verlaten zonder dat de nieuwe organisatie al is uitgekristalliseerd. Dat brengt onzekerheden en daarmee weerstand met zich mee. In de ontwerpfase wordt nadrukkelijk rekening gehouden met het overbruggen van cultuurverschillen, harmoniseren van systemen en processen, duidelijkheid scheppen over visies en uitgangspunten en invulling van de topstructuur en managementstructuur. Fazili Consulting ondersteunt u in dit ontwikkelproces en in het realiseren van de beoogde meerwaarde.

Business development en ondernemerschap

De verkoop en afzet van diensten en producten vergen voor veel bedrijven een aandachtspunt. In onzekere markten en economisch mindere tijden is extra aandacht nodig om de gewenste afzet en omzet te behalen. Zeker bedrijven die conjunctuurgevoelig zijn, een productgerichte cultuur kennen of waarbij het verkoopapparaat onvoldoende effectief is, hebben te kampen met een verminderde omzet. Kostenbesparingen zijn noodzakelijk maar brengen niet de extra vraag uit de markt die nodig is voor gezonde bedrijfsvoering en groei.

 

Business Development is gericht op het realiseren van extra omzet door de bestaande vraag te vergroten en door tegelijkertijd nieuwe afzetkanalen (en diensten en producten) te ontwikkelen. Alhoewel nadere analyses noodzakelijk zijn om mogelijkheden en randvoorwaarden in kaart te brengen, is de begeleiding doorgaans praktisch en ondernemend van aard. De resultaatgerichte werkwijze van Fazili Consulting maakt dat deze investering zich structureel terugverdient.

 

Voor de uitvoering kunt u Fazili Consulting op meerdere manieren inzetten: als projectmanager, als change manager of als klankbord voor uw organisatie. De rol kunnen wij samen bespreken, terwijl de doelstelling gelijk blijft: structureel meer omzet uit uw bedrijf.